Belgisch Wapenforum Disclaimer

Vooraleer U dit forum bezoekt, willen wij U wijzen op volgende regels
die steeds van toepassing zijn, als gast van het forum en ook als geregistreerde bezoeker.

Onderaan deze pagina heeft U de vrije keuze om akkoord te gaan of niet.

Door verder te gaan naar het forum verklaart u
minstens 18 jaar te zijn en aanvaardt u hetgeen is opgenomen
in onderstaande disclaimer en hier is samengevat als volgt.

Doelgroepen zijn sportschutters, jagers en personen die beroepsmatig in contact komen met wapens.

Het forum is politiek neutraal.

Postings zijn erop gericht om correcte informatie te verstrekken over een veilig en wettelijk gebruik van vuurwapens.

Het forum staat niet in voor de bemiddeling in enige transacties met vuurwapens.

Aangezien de beheerders van het forum een beperkte controle hebben op
de inhoud van de postings, zijn zij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan,
noch kunnen zij worden aangesproken voor elke vorm van schade
die uit het gebruik van informatie op dit forum kan ontstaan.

Door berichten op het forum te plaatsen aanvaardt een gebruiker of gast
alle strafrechtelijke gevolgen die uit het bericht kunnen voortvloeien.

De moderators hebben het recht bepaalde berichten te editeren of in te korten
of zelfs te verwijderen zonder enige toestemming.
Ook kunnen zij bepaalde gebruikers de toegang tot het forum ontzeggen.


Postings die aanzetten tot overtredingen van wettelijke bepalingen,
tot geweld of tot discriminatie in het algemeen of tot
schending van de wapenwet in het bijzonder worden niet geduld en leiden
onherroepelijk tot uitsluiting van het forum.


Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.

U stemt er tevens mee in dat het opgegeven emailadres van je account gebruikt
mag worden voor het ontvangen van de zogenoemde Newflash of nieuwsberichten ivm het forum..

Postings die manifest van aard zijn om de collectieve belangen
van particuliere wapenbezitters aan te tasten zijn niet toegelaten en worden geweerd.

Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke toestemming
geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd in welke wijze dan ook.

 


wapenforum.dyndns.org is niet aansprakelijk voor schade, op zowel de website
van wapenforum.dyndns.org, als de aan deze website of netwerk gelieerde sites, die
het gevolg is van onjuistheden en onvolledigheden. Als u gebruikt maakt
van informatie op deze site, doet u dat voor eigen risico.

wapenforum.dyndns.org aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg
van onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden
veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van gegevens en informatie.

Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter
informatie van de bezoekers van het forum. wapenforum.dyndns.org geeft geen
garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites,
noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel
indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op
welke wijze dan ook.

wapenforum.dyndns.org spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten,
fotos, illustraties, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken,
logos en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten
en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in
aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit
materiaal of recht gebruik maakt. wapenforum.dyndns.org aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit
materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te
hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht
gebruik maakt.

Op vraag van de rechthebbenden zullen teksten/artikels
onmiddellijk worden verwijderd.

Artikelen zijn gratis te lezen en te gebruiken, wapenforum.dyndns.org
behoudt zich het recht artikelen te verwijderen of gedeeltelijk te
editeren.

De gebruikers worden ook aangemoedigd om, indien van toepassing,
hun bronnen te vermelden.

Door in te stemmen met de voorwaarden erken je dat alle berichten op dit forum
de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn
en niet van de beheerders, moderators of webmaster
(behalve bij de berichten die door deze mensen geplaatst zijn).

Door een bericht te plaatsen stemt de auteur van een bericht ermee in
verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van zijn bericht en voor de mogelijke
strafrechtelijke gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.


Deze site accepteert geen enkele verantwoordelijkheid
voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid en/of relevantie van die paginas.
Door de bezoeker van onze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak
aan dit bezoek en/of de op onze site gepresenteerde informatie ontleend worden.

Een bezoek aan onze site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie
van onze site, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met wapenforum.be.
Voor zover wettelijk vereist wordt iedere aansprakelijkheid hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Je geeft verder aan dat je geen kwetsende, obsene, vulgaire, lasterlijke,
haatdragende, bedreigende, sexueel-georienteerde berichten plaatst.

Tijdens de registratie dient men nog eens formeel deze disclaimer te aanvaarden.

Alle bedrijfsnamen, productnamen en overige merknamen zijn
eigendom van de respectieve eigenaren.

Links naar andere sites

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit
dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site,
zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden
en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Het forum laat zich niet in met de handel in vuurwapens, en treedt niet
op als tussenpersoon in dergelijke transacties.
Postings dienen te voldoen aan de Belgische wapenwet.
Het is duidelijk dat het forum niet tussenkomt in
het verkopen van wapens.
Verder maakt het forum geen reclame voor bepaalde zaken en zoekt
het niet actief naar mogelijke verkopers en kopers.
Er wordt ook geen commissie of enige vergoeding betaald.

Het forum is dus louter een passief prikbord.

Biedingen zijn dus niet toegelaten.
Duidelijk is dat deze site niet gebruikt mag worden voor handel.


In het kader van de wapenwet zijn activiteiten met vuurwapens voorbehouden
voor meerderjarigen (ouder dan 18 jaar). Door dit forum te betreden
verklaart u ouder dan 18 jaar te zijn. Het forum kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor valse verklaringen in dit verband.


Door akkoord te gaan gaat U tevens akkoord met het gebruik van cookies op deze site.